Prihláška na konferenciu Prekrútené sny dejín

Prekrútené sny dejín. Propaganda, ideológia a animácia z perspektívy V4.

Medzinárodná vedecká konferencia o animovanom filme

Krakov, Poľsko
23.  – 24. 11. 2017

Deadline prihlásenia: 31/ 10/ 2017

Návrhy príspevkov posielajte na adresu: conference.twisted.dreams@gmail.com.

V texte uveďte:

 • Svoje meno a kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
 • Akademické tituly a akademickú príslušnosť
 • Krátke bio
 • Abstrakt v angličtine s rozsahom max. 1500 znakov

Príspevky môžu (no nemusia) súvisieť s jedným z týchto tematických okruhov:

 • Príklon raného animovaného filmu k politike.
 • Animovaný film vo vojnových časoch.
 • Animovaný film v totalitných a autoritárskych režimoch.
 • Cenzúra: dejiny obmedzení, zákazov a „tlakových ventilov“.
 • Reprezentačné stratégie a naratívne modely komunistickej a kapitalistickej animovanej tvorby.
 • „Koniec dejín“ v animácii: politické, ekonomické a estetické problémy deväťdesiatych rokov.
 • Animácia a demokracia: spoločenské a politické kampane, on-line trolling a grass-root propaganda.
 • Politika produkcie, distribúcie a recepcie: ideologické faktory súčasného šírenia animovaného filmu.
 • História a ideológia animovanej reklamy.
 • Ikonografia animovanej indoktrinácie.
 • Hra diskurzov: propaganda, ktorá si osvojuje disidentské umenie a subverzívne vyjadrovanie, využivajúce symboliku dominantných ideológii.
 • Intertextové vzťahy: animácia na pozadí karikatúry, pútača a politickej satiry.
 • Stratégie umeleckého odporu v animovanom filme.
 • Animovaná politika pamäti.
 • Ideologická kritika vo výučbe animácie.
 • Výskum filmových festivalov: programovanie festivalov animovaných filmov

Organizátori konferencie Prekrútené sny dejín. Propaganda, ideológia a animácia z perspektívy V4 pozývajú výskumníkov z oblasti umenia, humanitných a spoločenských vied  rozvíjať úvahy o nebezpečnom vzťahu animovanej tvorby a oficiálnej propagandy. Prvý ročník konferencie Prekrútené sny dejín. Podvratná činnosť a deformácia vo vyšehradskom animovanom filme. (Bielsko-Biała, 2015) bol zameraný na disidentské a kontrakultúrne prejavy v animovanom filme, ktoré podkopávali spoločenské a politické tabu. Tento rok chceme povzbudiť výskumníkov, aby upustili od analýzy jednotlivých autorských diel a zamerali sa na kritický výskum politických okolností, ktoré rozhodujú o produkcii, o forme i o obsahu animovaných filmov. Výskum vzťahov ideológie s animáciou má potenciál obohatiť naše poznanie dejín animovaného filmu a animovaná propaganda môže poslúžiť ako „laboratórna vzorka,” pri skúmaní mechanizmov agitácie a indoktrinácie, ktoré sa rozvíjajú aj v súčasných médiách.

Konferencia sa bude konať takmer presne sto rokov po vypuknutí boľševickej revolúcie, udalosti, ktorá pretvorila geopolitickú mapu Európy a Ázie a do veľkej miery ovplyvnila historický vývoj v 20. storočí. Noam Chomsky vo svojej podrobnej štúdii mechanizmov masovej dezinformácie  (Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies, 1999) zdôrazňuje, že rok 1917 bol prelomový aj kvôli ďalšej udalosti: krúžok intelektuálov okolo Johna Deweyho použil moderné masovokomunikačné prostriedky a presvedčil spočiatku zdráhajúcich sa Američanov, aby podporili vstup USA do prvej svetovej vojny. Chomsky často poukazuje na podobnosť názorov sovietskych propagandistov s predstavami amerických sociálnych inžinierov. Walter Lippmann, Edward Bernays či Reinhold Niebuhr. Všetci traja myslitelia hlásali, že nevzdelané masy musia byť usmerňované elitnou skupinou jedincov, ktorých intelektuálne horizonty sú dostatočne široké, aby obsiahli komplexnosť politického diania a videli to, čo pre väčšinu populácie zostane neviditeľné. Táto predstava sa zdá byť obdobou myšlienky marxizmu-leninizmu, podľa ktorého radikálna inteligencia mala byť predvojom spoločenského pokroku a mala viesť proletárske masy, neschopné hlbšie pochopiť mechanizmy, ktoré hýbu spoločnosťou, politikou a dejinami. Sám Lenin povedal: „Ak by sa socializmus mal uskutočniť až keď to umožní intelektuálny vývin všetkých ľudí, tak by sme naň museli čakať ešte aspoň päťsto rokov.” Hovoriť o dokonalej symetrii medzi sovietskym komunizmom a americkou trhovou demokraciou, by nepochybne viedlo ku skresľujúcemu zjednodušeniu, no nepochybne sa tu dajú pozorovať isté podobnosti. Obzvlášť, keď oba systémy skúmame s časovým odstupom. Ako povedal Benjamin Ginsberg: „Hoci západná spoločnosť si zvykne spájať trhovú ekonomiku so slobodou prejavu, neviditeľná ruka trhu môže byť takmer rovnako mocným nástrojom riadenia ako železná päsť štátu.”

Animácia bola už od svojho počiatku využívaná ako vhodné médium na prenos posolstiev. Komplexné umelecké diela, náučné filmy pre deti, jednoduché reklamy – to všetko sa dalo ľahko začleniť do mechanizmov propagandy na podporu rôznych politických systémov. Už v prvých desaťročiach dejín filmu priekopníci ako Winsor McCay, Quirino Cristiani, Zenon Komissarenko či bratia Wanovci odhalili čaro animácie a jej schopnosť presviedčať. Tento potenciál si všimli aj vládnuce vrstvy, ktoré potrebovali nájsť ľahko zrozumiteľný a zábavný spôsob komunikácie s davmi.  Počas druhej svetovej vojny Spojenci aj krajiny Osi posielali obľúbené kreslené postavičky do prvých línií propagandistického boja. Z perspektívy filmových historikov, skúmajúcich prelínanie umenia a ideológie, je však nepochybne najzaujímavejším obdobím Studená vojna. Komparatívna analýza animovanej propagandy spoza oboch strán Železnej opony odhaľuje rôzne spôsoby manipulácie v najčistejšej forme.

Ako kultúrny fenomén sa propaganda odhaľuje v strete s hrozivým nepriateľom. Portrét „tých druhých“ je pravdepodobne najdôležitejším motívom všetkých propagandistických filmov. To sa dá pozorovať na príklade neoddeliteľných a vzájomne závislých „siamských dvojčiat“ komunistickej a kapitalistickej ideológie, ktoré sa navzájom zrkadlili a ovplyvňovali, pričom používali podobné metódy presviedčania. Zdá sa, že súčasný divák sa môže mnohé naučiť pri odhaľovaní a dekonštrukcii týchto metód. Logika Studenej vojny založená na absolútnej ideologickej polarizácii sa totiž opakuje v propagandistickom boji európskych nacionalizmov a islamských fundamentalizmov, či v nedávnej eskalácii nukleárnej hrozby medzi USA a Severnou Kóreou.

S cieľom prispieť do debaty o propagande v animovanom filme Medzinárodný filmový festival Etiuda&Anima a Fakulta humanitných vied AGH Univerzity vedy a techniky v Krakove vyhlasujú výzvu na prihlásenie príspevkov, ktoré skúmajú akýkoľvek aspekt prepojenia animovaného filmu s rôznymi ideológiami. Organizátori obzvlášť uvítajú príspevky zamerané na animáciu z krajín strednej a východnej Európy (predovšetkým z krajín Vyšehradskej štvorky), no nevyhýbajú sa príspevkom, ktoré budú skúmať iný kultúrny kontext. Oficiálnym jazykom konferencie je angličtina. Príspevok možno predniesť aj v jazyku jednej z vyšehradských krajín, no túto možnosť treba vopred skonzultovať s organizátormi. Príspevky z konferencie budú publikované v angličtine v recenzovanej monografii.

Organizátor:
Nadácia pre šírenie umeleckej, filmovej a audiovizuálnej kultúry „Etiuda and Anima” (www.etiudaandanima.com)

Projekt sa realizuje s podporou:
Medzinárodného vyšehradského fondu (www.visegradfund.org)

Akademický partner:
Fakulta humanitných vied, AGH Univerzita vedy a techniky v Krakove (www.wh.agh.pl)

Špeciálny hosť:
Theodore Ushev

Vedecký výbor konferencie:
Profesor Stefan Bielański (Pedagogical University of Cracow), Profesorka Barbara Gąciarz (AGH University of Science and Technology in Krakow), Profesorka Alicja Helman (Jagiellonian University, University of Humanities and Economics in Lodz), Profesorka Jadwiga Hučková (Jagiellonian University), Profesor Andrzej Pitrus (Jagiellonian University), Profesorka Anna Siwik (AGH University of Science and Technology in Krakow)

Organizačný výbor konferencie:
Olga Bobrowska, Michał Bobrowski PhD, Bogusław Zmudziński PhD

Partneri projektu:
Bielska Gallery BWA in Bielsko-Biała, Poľsko (www.galeriabielska.pl)
PAF Festival of Film Animation, Olomouc, Česko (www.pifpaf.cz)
Primanima World Festival of First Animations, Budaors, Maďarsko (www.primanima.eu)
Fest Anča, Žilina, Slovensko (www.festanca.sk)