Kódex správania

Čo robiť, ak vás znepokojuje správanie inej osoby?
Ak zažijete alebo ste svedkom niečoho, o čom si myslíte, že je v rozpore s týmto kódexom správania, môžete to nahlásiť našej dôvernej nezávislej službe pre nahlasovanie. Informácie nájdete na stránke https://forms.gle/FNuLRWiN9u6iDxBk6
So všetkými hláseniami sa zaobchádza dôverne, pokiaľ to vzhľadom na povahu znepokojenia nemusíme zo zákona nahlásiť inde.

17. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2024 sa koná od 25. do 30. júna 2024.

Fest Anča je otvorená pre každého, bez ohľadu na rodovú identitu, sexuálnu orientáciu, farbu pleti, národnosť, etnicitu, vek. To tiež znamená, že netolerujeme žiadnu diskrimináciu, nenávisť, ohrozovanie, obťažovanie alebo zahanbovanie, či iné neúctivé správanie.

To môže zahŕňať, ale nie je obmedzené na: fyzické alebo verbálne napádanie alebo nevhodné správanie; sexuálne obťažovanie alebo nechcenú sexuálnu pozornosť; porušenie zákona; prenasledovanie alebo šikanovanie; nevhodné rušenie na oficiálnych festivalových podujatiach; a akýkoľvek iný cielený alebo hanlivý jazyk, gestá, príp. činnosti, ktoré urážajú iného návštevníka festivalu vrátane: personálu, účinkujúcich, dobrovoľníkov*čiek, a účastníkov*čiek.

V tomto duchu pripravujeme nielen náš festival, ale pozývame našich návštevníkov vytvoriť s nami komunitu postavenú na týchto princípoch.
Na Fest Anči pevne veríme v princípy komunitnej starostlivosti. Všímajte si svoje okolie, buďte k sebe láskaví*é a presvedčte sa, že ľudia naokolo sú v bezpečí. Ďakujeme, že aj vďaka vám je toto podujatie bezpečné a príjemné.

Fest Anča si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia podniknúť kroky proti akémukoľvek jednotlivcovi (osobám) alebo skupine (skupinám), o ktorých sa domnieva, že nespĺňajú požiadavky tohto kódexu, vrátane, ale nie výlučne, odvolania vstupeniek a privilégií festivalu a vylúčenia z udalosti bez upozornenia alebo vrátenia peňazí.

Stalo sa vám niečo zlé alebo ste prestimulovaný*á? Potrebujete chvíľu na upokojenie ?

Môžete ísť priamo na naše BEZPEČNÉ MIESTO na Stanici Žilina-Záriečie označené tabuľou s nápisom BEZPEČNÉ MIESTO/SAFE SPACE, ktoré je vám k dispozícii od 20:00 do 03:00 počas piatkového a sobotňajšieho večerného programu.

Máte pocit úzkosti? Potrebujete psychologickú podporu?

Môžete sa obrátiť na KRÍZOVÚ LINKU POMOCI

Krízová linka pomoci poskytuje ANONYMNÚ, NONSTOP A BEZPLATNÚ psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli v kríze, prostredníctvom telefónu 0800 500 333, chatovej, e-mailovej a video poradni.

+ telefón: 0800 500 333
+ chat: www.krizovalinkapomoci.sk
+ e-mail: poradna@ipcko.sk
+ video: www.krizovalinkapomoci.sk

KÁČKO
V Káčku odborne vyškolení psychológovia občianskeho združenia IPčko, poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách. Psychologická pomoc v Káčku je bezplatná, funguje krátkodobo a na princípoch anonymity. Nenahrádza psychoterapiu ani ďalšiu lekársku starostlivosť. Káčko funguje na princípe dohody cez Krízovú linku pomoci (www.krizovalinkapomoci.sk) alebo cez e-mail:
+ kackoza@ipcko.sk

IPčko – Káčko Žilina, Kálov 9, Žilina ,011 01,
Pár minút od Stanica Žilina-Záriečie
Na tomto mieste nájdete psychologickú pomoc od certifikovaných psychológov.

V PRÍPADE NÚDZE VOLAJTE 112.

Fest Anča patrí ku kolektívnej iniciatíve Keep Festive, ktorá je proti akémukoľvek sexuálnemu obťažovaniu a pomáha organizátorom festivalov vytvoriť bezpečnejší priestor pre všetkých účastníkov podujatia. Kontaktujte nás na contact@keepfestive.org

Definície pojmov v oblasti ochrany

Šikanovanie: urážlivé, zastrašujúce, zlomyseľné alebo urážlivé správanie, ktoré sa rovná zneužitiu alebo zneužitiu moci alebo ho zahŕňa.

Obťažovanie: nežiaduce správanie súvisiace s vekom, pohlavím, sexuálnou orientáciou, pohlavím, rodovou identitou alebo vyjadrením, rasou, etnickým alebo národnostným pôvodom, náboženstvom alebo vierou, partnerským stavom, tehotenstvom alebo rodičovským stavom, zdravotným postihnutím, zdravotným stavom alebo akýmkoľvek iným obdobným osobným stavom, ktorého cieľom alebo dôsledkom je narušenie dôstojnosti jednotlivca alebo vytvorenie zastrašujúceho, nepriateľského, ponižujúceho, potupného alebo urážlivého prostredia pre tohto jednotlivca.

Sexuálne obťažovanie: nežiaduce správanie sexuálnej povahy, ktorého cieľom je, aby sa osoba cítila urazená, ponížená alebo zastrašená, alebo aby sa vytvorilo nepriateľské, zastrašujúce alebo ponižujúce prostredie pre príjemcu alebo inú osobu alebo osoby, alebo ktoré osoba alebo osoby za také odôvodnene považujú. K sexuálnemu obťažovaniu dôjde aj vtedy, ak je osoba požiadaná, aby sa zapojila do sexuálnej aktivity alebo iného správania sexuálnej povahy v rámci zamestnania alebo pracovného postupu, alebo aby sa vyhla akejkoľvek pracovnej ujme. Sexuálne obťažovanie zahŕňa verbálne a neverbálne správanie vrátane
fyzického a sexuálneho napadnutia.

Zneužívanie: všetky formy fyzického a emocionálneho zlého zaobchádzania, sexuálneho zneužívania alebo komerčného či iného vykorisťovania, ktoré majú za následok skutočné alebo potenciálne poškodenie zdravia, prežitia, rozvoja alebo dôstojnosti a ktoré vznikli v rámci vzťahu zodpovednosti, dôvery alebo moci.

Sexuálne vykorisťovanie: skutočné zneužitie alebo pokus o zneužitie zraniteľného postavenia, rozdielnej moci alebo dôvery na sexuálne účely, okrem iného vrátane peňažného, spoločenského alebo politického zisku z vykorisťovania inej osoby. Táto definícia zahŕňa obchodovanie s ľuďmi a moderné otroctvo.

Sexuálne zneužívanie: skutočný alebo hroziaci fyzický zásah sexuálnej povahy, či už násilím alebo za nerovnakých alebo nátlakových podmienok.