Študentské Fórum Fest Anča


Študentské Fórum Fest Anča sa uskutoční v rokoch 2022 a 2023 ako súčasť Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča.

Po viacročnej práci s komunitou animátorov v regióne strednej a východnej Európy sme dospeli k poznaniu, že spôsob výučby animácie na školách v regióne študentov dostatočne nepripravuje na očakávania trhu práce v tomto odvetví. Špecifikom regiónu je silná autorská tradícia, ktorá prevyšuje remeselnú a technologickú stránku animácie. Technickú stránku, na druhej strane, aktuálne trh práce v tomto odvetvi najviac dopytuje.

Foto: Juraj Starovecký

Rozhodli sme sa preto vytvoriť prostredie na diskusiu medzi školami a študentmi z regiónu strednej a východnej Európy a školami zo severských krajín – z Islandu a Nórska ­– porovnať spôsoby výučby a možnosti uplatnenia študentov. Našou snahou je tiež prepojiť tieto školy a inštitúcie s vyhliadkou ich spoločnej budúcej spolupráce.

Máme ambíciu vytvoriť platformu pre stretávanie sa škôl s fokusom na animáciu a jej výučbu v Európe, vytvoriť priestor pre potrebnú reflexiu stavu tohto vzdelávania a dosiahnuť dopad na výchovu a podporu kapacít budúcich kultúrnych aktérov.

Pri príležitosti Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča sa v Žiline stretnú v roku 2022 školy zo stredoeurópskeho regiónu a Islandu, a v roku 2023 z regiónu a Nórska na 3-dňovom podujatí plnom prezentácií diskusií a networkingu.

Súčasťou Študentského fóra je v roku 2021 tematický fokus festivalu Fest Anča na Tradície, vrátane aktivít spojených s touto témou.

O Fest Anči a Anča o.z.

Občianske združenie Anča od roku 2008 pripravuje Medzinárodný festival animácie Fest Anča v Žiline. Okrem prehliadky toho najnovšieho a najlepšieho zo slovenskej a svetovej animácie sa snaží o budovanie komunity animátorov, ako v rámci Slovenska tak aj v rámci regiónu a Európy a globálne. Vytvára podhubie na sieťovanie aktérov v oblasti animácie a študentov a sa snaží sa povzbudzovať ich pri tvorbe spolupráci a zaraďovaní sa do priemyslu.

Študentské fórum Fest Anča získalo grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 120 609 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 091€ z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zlepšenie prístupov k vzdelávaniu animácie a multikultúrna európska spolupráca.

NOVINKY O ŠTUDENTSKOM FÓRE FEST ANČA

14. 6. 2022: Fokus: Slovenské animátorky
12. 6. 2022: Fokus: Ženy v animácii
23. 5. 2022: Študentské fórum Fest Anča 2022 bude mať premiéru
29. 7. 2021: Dňa 29. júna 2021 sa konala Otváracia konferencia projektu Student Forum Fest Anča.
27. 5. 2021: Fest Anču 2021 si vychutnáš v pohodlí domova

RÁMCOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

 • prezentácie škôl z regiónu centrálnej a východnej Európy, Islandu a Nórska
 • prezentácia študentov animácie centrálnej a východnej Európy, Islandu a Nórska
 • prípadové štúdie
 • prezentácia distribútorov/producentov
 • 1. špeciálna tematická sekcia Tradície súčasťou Fest Anče 2021
 • 2. špecialna tematická sekcia Ženy v animácii, súčasťou Fest Anče 2022

Partneri projektu v roku 2022

Islandský partner:
Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins

Partneri z regiónu:
FAMU
LODZ FILM SCHOOL
MOME
VŠMU

Partneri projektu v roku 2023

Nórsky partner:
Høgskolen i Innlandet, Institutt for spillutdanninger, Spillskolen

Partneri z regiónu:
Vysoká škola výtvarných umení v Záhrebe, Chorvátsko
Estónska Akadémia umení v Talline, Estónsko
Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česko
Škola umení na Univerzite v Nova Gorica, Slovinsko

Informácie o finančnej podpore

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všeobecné informácie ku všetkým medzinárodným projektom nájdete na stránke www.eeagrants.org alebo na FB stránke Granty EHP na Slovensku.

Názov projektu: Študentské fórum Fest Anča

Prijímateľ: ANČA, občianske združenie

Schválený projektový grant: 120 609€

Financovanie: Granty EHP a štátny rozpočet SR

Program: Kultúra

Obdobie realizácie: 7/2020 – 04/2023

Partneri projektu: Tækniskólinn – skóli atvinnulífsins (Island),
Høgskolen i Innlandet, Institutt for spillutdanninger, Spillskolen (Nórsko)

ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV