Fest Anča 2024 štatút

17. ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča → 25. jún – 30. jún 2024

Článok I

Medzinárodný festival animácie Fest Anča je špecializovaný filmový festival organizovaný o. z. ANČA (ďalej iba organizátor), so sídlom Štefánikova 16, 811 04 Bratislava (www.festanca.sk). Cieľom festivalu je prispievať k rozvoju a propagácii animovaného filmu ale aj s ním súvisiaceho filmového priemyslu.

 

Článok II

17. ročník sa uskutoční v Žiline od 25. júna – 30. júna 2024.

 

Článok III

Na Fest Anča 2024 môžete súťažiť o ocenenie Anča Award v nasledujúcich kategóriách:

  1. Najlepší krátky animovaný film (Medzinárodná súťaž krátkych animovaných filmov)
  2. Najlepší študentský krátky animovaný film (Medzinárodná súťaž krátkych študentských animovaných filmov)
  3. Najlepší animovaný videoklip (Medzinárodná súťaž animovaných videoklipov)
  4. Najlepší detský krátky animovaný film  (Medzinárodná súťaž krátkych detských animovaných filmov)
  5. Najlepší slovenský krátky animovaný film (Slovenská súťaž krátkych animovaných filmov).

Medzinárodný festival animácie Fest Anča je prvým filmovým festivalom na Slovensku s prestížnym štatútom Academy Awards® Qualifying Festival. Krátke filmy ocenené Anča Award v kategóriách Najlepší krátky animovaný film a Najlepší slovenský krátky animovaný film tak môžu súťažiť v kategórii krátkych filmov na nadchádzajúcom ročníku Oscarov®.

 

Do súťažného programu festivalu môžu byť zaradené len diela do 30 minút vyrobené po 1. januári 2022. Do Slovenskej súťaže krátkych animovaných filmov môžu byť prihlásené len diela s majoritnou účasťou slovenského producenta alebo slovenského tvorcu. Nesúťažný program festivalu tvoria tematické prehliadky, workshopy, profily, retrospektívy, tematické eventy, výstavy a diskusie.

 

Tohtoročná výzva na prihlásenie je otvorená cez FilmFreeway.com. Prihlasovanie je otvorené od 31. októbra 2023 do 31. januára 2024 a bude prebiehať v troch fázach. Earlybird prihlasovanie je bezplatné do 30. novembra 2023. Prihlásenie filmu v období od 1. decembra do 31. decembra 2023 bude spoplatnené registračným poplatkom vo výške 5 EUR. Prihlášky podané od 1. januára do 31. januára 2024 (neskorá uzávierka/late entry) budú predmetom registračného poplatku vo výške 10 EUR za film.

 

Článok IV

Formáty filmov zaradených do programu festivalu budú spresnené po oficiálnom rozhodnutí o výbere. Všetky filmy v programe festivalu budú premietané v pôvodnom znení a musia byť s anglickými titulkami (okrem filmov, ktorých pôvodným jazykom je anglický), čo je povinnosť strany prihlasujúcej film.

 

Článok V

Predvýber filmov uskutočňuje predvýberová porota, ktorú určuje organizátor. Časové rozvrhnutie programu vrátane poradia premietania filmov stanovuje organizátor. 

Vlastníci premietacích práv (ďalej len prihlasovatelia) môžu svoje filmy prihlásiť na 17. ročník festivalu Fest Anča 2024 do všetkých súťaží do 31. januára 2024. Prihlášky do súťaže (entry form) sú dostupné na webovej stránke: https://filmfreeway.com/FestAnca2024

Ak predkladateľ neposkytne premietací súbor prihláseného filmu, bude z výberového konania diskvalifikovaný.

 

Článok VI

Prihlasovateľ súhlasí, že filmy s majoritnou účasťou slovenského producenta alebo slovenského tvorcu môžu byť počas predvýberu automaticky posudzované a zaradené do Slovenskej súťaže krátkych animovaných filmov.

 

Článok VII

Prihlasovateľ nesmie odvolať film z programu festivalu po tom, čo jeho uvedenie oficiálne potvrdil prihlásením. Kópie filmov zaslané do súťaže nebudú vrátené a stávajú sa súčasťou festivalového archívu.

Predvýberová porota si vyhradzuje právo presunúť prihlásený film do inej ako súťažnej sekcie. Účastníci budú informovaní o výsledkoch predvýberu do 31. marca 2024.

 

Článok VIII

Pre prihlasovateľa je záväzné riadiť sa pokynmi týkajúcimi sa kópií vyžiadaných filmov, ktoré mu budú doručené spolu s oznámením o zaradení filmu do programu festivalu. Kópie vyžiadaných filmov prihlasovatelia zašlú potom, ako dostanú podrobné inštrukcie o charaktere formátu prihlasovaného filmu od organizačného tímu festivalu. Všetky filmy, ktoré budú zaradené do programu festivalu v súťažných alebo nesúťažných sekciách, budú premietnuté bez nároku na poplatok za premietacie práva filmu.

Prihlasovateľ splnomocňuje o. z. ANČA zaradiť film na online platformu (s predchádzajúcou dohodou o časovom limite a území), ak sa podujatie alebo časť podujatia musí konať online.

 

Článok IX

Prihlasovateľ dáva súhlas, že maximálne 20 % filmu ale maximálne 1 minúta z filmu môže o. z. ANČA použiť na propagáciu festivalu Fest Anča 2024 v akomkoľvek médiu.

Ukážky z filmov budú uvádzané v priestoroch festivalu, vysielané na televíznych staniciach propagujúcich festival Fest Anča, na webovej stránke festivalu, na sociálnych sieťach festivalu a počas multimediálnych prezentácií v dobe trvania samotného festivalu. 

Fest Anča si vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch (vo festivalovom katalógu, festivalovom denníku, na letákoch, plagátoch, billboardoch, webovej stránke, v multimediálnych prezentáciách) a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o Festivale.

 

Článok X

O pozvaní hostí rozhoduje organizátor, pričom festival uprednostňuje pozvania tvorcov súťažných filmov. Prihlasovatelia, ktorých film bude zaradený do programu (súťažného i nesúťažného) získavajú akreditáciu na festival. Pozvaným tvorcom budú náklady na ubytovanie uhradené do výšky, ktorá zodpovedá finančným možnostiam daného ročníka festivalu. Festival si vyhradzuje právo prednostne uhradiť cestovné a ubytovacie náklady tvorcom súťažných filmov. Pozvaní hostia budú osobne oslovení prostredníctvom emailu.

 

Článok XI

Medzinárodné poroty sa skladajú z významných predstaviteľov kultúry, filmovej tvorby, teórie, kritiky, z filmových tvorcov a producentov. Ocenenia Anča Awards v kategórii Najlepší krátky animovaný film a Najlepší študentský animovaný film udelí medzinárodná porota. Ďalšia medzinárodná porota udelí Anča Award v kategórii Najlepší animovaný videoklip. Tretia medzinárodná porota rozhoduje o Anča Award v kategórii Najlepší slovenský animovaný krátky film. O Anča Award v kategórii Najlepší animovaný film pre deti rozhodnú deti zúčastnené na projekciách.

Členom medzinárodnej poroty nemôže byť ten, kto sa podieľal na vzniku niektorého z filmov

uvádzaného v súťažiach. Všetci členovia porôt sú zaviazaní mlčanlivosťou. Organizátori sa môžu zúčastniť zasadnutí porôt, ale nezúčastňujú sa na hlasovaní. Poroty rozhodujú na základe nimi stanovených kritérií. Poroty výsledky oznamujú na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu. Poroty majú právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. čestné uznania aj ďalším filmovým titulom.

 

Článok XII

Vyplnením prihlášky a zaslaním/nahratím filmu prihlasovateľ súhlasí s týmto štatútom a v ňom uvedenými pravidlami.