Štatút 2020

13. ročník medzinárodného festivalu animácie → 27. – 30. august 2020.

 

Článok I

Medzinárodný festival animácie Fest Anča je špecializovaný filmový festival organizovaný o. z. ANČA (ďalej iba organizátor), so sídlom Krížna 10, 811 07 Bratislava, (www.festanca.sk). Cieľom festivalu je prispievať k rozvoju a propagácii animovaného filmu ale aj s ním súvisiaceho filmového priemyslu.

 

Článok II

13. ročník sa uskutoční v Žiline 27. – 30. augusta 2020.

 

Článok III

Súťažný program festivalu tvorí:

  1. a) Medzinárodná súťaž animovaných filmov Anča Award.
  2. b) Medzinárodná súťaž animovaných študentských filmov Anča Student Award.
  3. c) Medzinárodná súťaž animovaných videoklipov Anča Music Video Award.
  4. d) Medzinárodná súťaž animovaných filmov pre deti Anča Kids‘ Award.
  5. e) Slovenská súťaž animovaných filmov Anča Slovak Award. Cenu dotuje a udeľuje Literárny fond.

Do súťažného programu festivalu môžu byť zaradené len diela do 30 minút vyrobené po 1. januári 2018.

Do súťažného programu slovenskej súťaže animovaných filmov Anča Slovak Award môžu byť prihlásené len diela so slovenským majoritným producentom. Partnerom slovenskej súťaže animovaných filmov Anča Slovak Award je Literárny fond, ktorý dotuje a udeľuje cenu slovenskému tvorcovi animovaného filmu.

Nesúťažný program festivalu tvoria tematické prehliadky, workshopy, profily, retrospektívy, tematické eventy, výstavy a diskusie.

 

Článok IV

Formáty filmov zaradených do programu festivalu, budú spresnené po oficiálnom rozhodnutí o výbere.

Všetky filmy v programe festivalu budú premietané v pôvodnom znení a musia byť s anglickými titulkami, čo je povinnosť strany prihlasujúcej film.

 

Článok V

Predvýber filmov uskutočňuje predvýberová porota, ktorú určuje organizátor. Časové rozvrhnutie programu vrátane poradia premietania filmov stanovuje organizátor. Vlastníci premietacích práv (ďalej len prihlasovatelia) môžu svoje filmy prihlásiť do všetkých súťaží do 29. februára 2020. Prihlášky do súťaže (entry form) sú dostupné na webovej stránke www.filmfreeway.com/FestAnca2020.

 

Článok VI

Prihlasovateľ súhlasí, že filmy s majoritným slovenským producentom sú počas predvýberu automaticky posudzované a môžu byť zaradené do súťaže Anča Slovak Award.

 

Článok VII

Prihlasovateľ nesmie odvolať film z programu festivalu po tom, čo jeho uvedenie oficiálne potvrdil prihlásením. Kópie filmov zaslané do súťaže nebudú vrátené a stávajú sa súčasťou festivalového archívu.

Predvýberová porota si vyhradzuje právo presunúť prihlásený film do inej ako súťažnej sekcie. Účastníci budú informovaní o výsledkoch predvýberu do 30. apríla 2020.

 

Článok VIII

Pre prihlasovateľa je záväzné riadiť sa pokynmi týkajúcimi sa kópií vyžiadaných filmov, ktoré mu budú doručené spolu s oznámením o zaradení filmu do programu festivalu. Kópie vyžiadaných filmov prihlasovatelia zašlú potom, ako dostanú podrobné inštrukcie o charaktere formátu prihlasovaného filmu od organizačného tímu festivalu. Všetky filmy, ktoré budú zaradené do programu festivalu v súťažných alebo nesúťažných sekciách, budú premietnuté bez nároku na poplatok za premietacie práva filmu.

 

Článok IX

Ku každému vybranému filmu musí festival dostať detailnú dokumentáciu do stanoveného termínu, vrátane:

→ riadne vyplnenej prihlášky (entry form),

→ synopsy filmu (v elektronickej forme),

→ fotografie režiséra, CV a filmografie režiséra (v elektronickej forme),

→ originálnej dialógovej listiny a jej prekladu do angličtiny (v elektronickej forme).

Poskytnutá dokumentácia nebude prihlasovateľovi vrátená. Prihlasovateľ dáva súhlas, že maximálne 3 minúty z filmu môže o. z. ANČA použiť na propagáciu festivalu Fest Anča 2019 v akomkoľvek médiu.

Ukážky z filmov budú uvádzané v priestoroch festivalu, vysielané na televíznych staniciach propagujúcich festival Fest Anča, na webovej stránke festivalu, počas multimediálnych prezentácií v dobe trvania samotného festivalu. Fest Anča si vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch (vo festivalovom katalógu, festivalovom denníku, na letákoch, plagátoch, billboardoch, webovej stránke, v multimediálnych prezentáciách) a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o Festivale.

 

Článok X

Prihlásením filmu dáva prihlasovateľ súhlas, v prípade jeho ocenenia alebo udelenia čestného uznania (special mention), k jeho zaradeniu do programu Best of Fest Anča bez nároku na honorár alebo poplatku za premietacie práva. Program Best of Fest Anča bude premietať víťazné filmy festivalu na území Slovenska, Českej Republiky a na vybraných festivaloch v zahraničí.

 

Článok XI

O pozvaní hostí rozhoduje organizátor, pričom festival uprednostňuje pozvania tvorcov súťažných filmov. Prihlasovatelia, ktorých film bude zaradený do programu (súťažného i nesúťažného) získavajú akreditáciu na festival. Pozvaným tvorcom budú náklady na ubytovanie uhradené do výšky, ktorá zodpovedá finančným možnostiam daného ročníka festivalu. Festival si vyhradzuje právo prednostne uhradiť cestovné a ubytovacie náklady tvorcom súťažných filmov. Pozvaní hostia budú osobne oslovení prostredníctvom emailu.

 

Článok XII

Medzinárodné poroty sa skladajú z významných predstaviteľov kultúry, filmovej tvorby, teórie, kritiky, z filmových tvorcov a producentov. O udelení Anča Award a Anča Student Award rozhoduje jedna medzinárodná porota. O udelení Anča Music Video Award rozhoduje druhá medzinárodná porota. O udelení ceny Anča Slovak Award rozhoduje tretia medzinárodná porota, ktorej členom je zástupca Literárneho fondu. O ocenení Anča Kids` Award rozhodujú vybraní detskí diváci zúčastňujúci sa projekcií.

Členom medzinárodnej poroty nemôže byť ten, kto sa podieľal na vzniku niektorého z filmov

uvádzaného v súťažiach. Všetci členovia porôt sú zaviazaní mlčanlivosťou. Organizátori sa môžu zúčastniť zasadnutí porôt, ale nezúčastňujú sa na hlasovaní. Poroty rozhodujú na základe nimi stanovených kritérií. Poroty výsledky oznamujú na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu. Poroty majú právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. čestné uznania aj ďalším filmovým titulom.

 

Článok XIII

Vyplnením prihlášky a zaslaním/nahratím filmu prihlasovateľ súhlasí s týmto štatútom a v ňom uvedenými pravidlami.